วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

napinmodelseries 10 versions#2: THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMRand D MODEL”

napinmodelseries 10 versions#2: THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMRand D MODEL”


1. ข้อมูลทั่วไป

                  ข้อมูลทั่วไป

. โรงเรียนบ้านกาจับ  ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลกุดยาลวน  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ -๔๕๒๙-๒๐๖๗  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีพื้นที่ ทั้งหมดจำนวน แปลง รวมเนื้อที่ ๒๘  ไร่ - งาน  ๒๐  ตารางวา

จำนวนอาคารเรียนถาวร    หลัง เป็นแบบสปช.๑๐๒/๒๖ จำนวน  หลัง    ห้องเรียน  อาคารเรียนแบบสร้างเอง จำนวน     หลัง  ๒ ห้องเรียน (งบบริจาคผ้าป่าสามัคคี)  อาคารเรียนแบบสร้างเอง จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน (งบบริจาคจากบริษัท ซินเทคคอนสตั๊คชั่น จำกัด (มหาชน) )  ห้องครัวและโรงอาหารแบบสร้างเอง  จำนวน ๑ หลัง  ส้วม    หลัง    ที่  อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง     หลัง  สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล    สนาม สนามกีฬาตะกร้อ    สนาม  ถังเก็บน้ำฝน   .  ๓๓  จำนวน    คอลัมม์
.  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   
.  มีเขตพื้นที่บริการ    หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านกาจับ  หมู่ที่ ๓   ต. กุดยาลวน   อำเภอตระการพืชผล    จังหวัดอุบลราชธานี   
            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนบ้านกาจับ  ตั้งขึ้นเมื่อ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๒๐  เดิมเป็น ม. ๘   ต. เกษม อ. ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี  ปัจจุบันหมู่ ๓ ต.กุดยาลวน โดยชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง   บนพื้นที่ ๒๘ ไร่ งาน  ๒๐  ตารางวา แรกก่อตั้งมีนักเรียน ๖๔ คน ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านกุดยาลวน  มีนายปรัชญา  ไท้ทอง  เป็นครูใหญ่
-  ปี ๒๕๒๒ ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ ป๑ซ จำนวน ๑ หลัง  ปี ๒๕๒๓  ได้งบสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง    
-  ปี ๒๕๒๘ ได้งบสร้างส้วมแบบ สปช ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง    
-  ปี ๒๕๓๘  สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน ๓ ถัง
-   ปี ๒๕๓๙ ได้งบสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ สปช ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๓ ห้องเรียน
-  ปี ๒๕๔๓ คณะศิษย์เก่าได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง 
-  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ชุมชน ศิษย์เก่าบ้านกาจับสร้างอาคารเรียน กาจับสามัคคี  มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐  บาท
-  ปี๒๕๕๒ บริษัทซินเท็ค  คอนสตรัคชั่น  จำจัด (มหาชน)  ได้สร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ   ๘๒  พรรษา  มูลค่า  ๕๐๐,๐๐๐   บาท 

napinmodelseries 10 versions#2: THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMRand D MODEL”

napinmodelseries 10 versions#2: THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMRand D MODEL”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

GAJUB MODULE KNOWLEDGE PAGE1


http://www.vcharkarn.com/vblog/72960  ตำรับรักนักบริหารหน้าสารบัญ
http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/1   ตำรับรักนักบริหาร#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/2   ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/3    เติมฮักให้เต็มอก#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/4   “ฮักติดลบ
http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/5    แฮงฮักแฮงคิดฮอด
http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/6     “ฮักสะท้านงานสะเทือน
http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/8    “วันแฮกวันฮัก
http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/9   ฮักนี้มีแต่คุณ
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685  กลอนอีสานเ การสร้างโมเดล หน้าสารบัญ
 http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/1  กลอนอีสาน นำเจ้าสู่กลอน
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/2     กลอนอีสาน การสร้างโมเดล#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/3   กลอนอีสาน คิด...เริ่มต้นสร้างโมเดล
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/4  กลอนอีสาน คิดวิเคราะห์ จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล#1”
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/5  กลอนอีสาน คิดสังเคราะห์ จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1”
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/6  กลอนอีสาน ทบทวน....ดีที่สุด
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/7   กลอนอีสาน เตรียมพัฒนา#1”
 http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1   http://www.vcharkarn.com/vblog/68685  napinmodel eversion
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    nstb to gruop #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   what is the problem
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714  napinmodel declaration #1